Vintage I.S. Mirajkar Kharaj Pancham Sitar

Vintage I.S. Mirajkar Kharaj Pancham Sitar

Photographs courtesy of